Jdi na obsah Jdi na menu
 


P O Z O R

DNE

 

 

18. 9. 2018

 

BUDE KANCELÁŘ MO

 

UZAVŘENA!!

Omlouváme se všem členům za uzavření kanceláře z technických důvodů a děkujeme za pochopení.

Za MO Ostrov Vaňouček Vladimír- jednatel

------------------------------------------------------------------

GDPR V PODMÍNKÁCH ČRS z.s.

Příloha č. 1.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a zákonem o ochraně osobních údajů. V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je společnost ČRS z.s., místní organizace Ostrov, se sídlem Jáchymovská 175, 36301 Ostrov, IČ: 18229646, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. L 43167 (dále jen „ČRS“).

OBECNĚ - CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), případně i telefonní číslo a e-mail a jiné.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ČRS jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • výdej povolenky k lovu ryb

 • vedení vnitřní evidence členů

 • vedení vnitřní evidence vyloučených členů

 • zasílání informací o činnosti svazu (hlavního spolku, pobočných spolků)

   

 • DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze Stanov ČRS, Jednacího řádu ČRS, zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. a to následovně:

   

 • pro účely vydání povolenky k lovu ryb do stanovené doby skartace,

 • pro účely vedení vnitřní evidence členů po dobu trvání členství,

 • pro účely vedení vnitřní evidence vyloučených členů po dobu 24 měsíců od vyloučení,

 • pro účely zasílání informací o činnosti svazu po dobu trvání členství,

 • pro účely soudních nebo jiných řízení.

   

   

  DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě nebo manuálně funkcionáři ČRS.

  Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů.

   

  POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

  Subjekt údajů má právo požádat Správce bezúplatně o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Subjekt údajů má současně právo tyto informace bez zbytečného odkladu (nejpozději do 1 měsíce) obdržet.

  Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

  Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

  Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

  Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,

                                      vložil dne 31.5.2018 - jednatel V.Vaňouček

 

BRIGÁDY OTEVŘENY BLIŽŠÍ  VIZ  BRIGÁDY 2018

P O Z O R

Výroční členská schůze upravila   postih  pro rybáře kteří neodevzdali včas řádně vyplněné úlovkové lístky (povolenky) za rok 2017

Na základě usnesení  výroční členské schůze v roce 2018, je každý kdo neodevzdal v řádném termínu úlovkový list(povolenku) za rok 2017   povinen zaplatit  300,- Kč pokutu nebo odpracovat 5 brigádnických hodin navíc mimo stanovenou povinnost a to ještě před vydáním nové povolenky na rok 2018. Každý měl možnost odevzdat povolenku včas - osobně v kanceláři, vhozením do poštovní schránky u vjezdu do dvora, případně zasláním poštou. Žádáme hříšníky, aby vzali tuto skutečnost na vědomí a nezkoušeli zbytečné výmluvy a omluvy proč tak neučinili.

                           Za výbor MO ČRS

                          Vaňouček Vladimír - jednatel

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚPLNÉ A PŘESNÉ ZAPISOVÁNÍ ÚDAJŮ DO ÚLOVKOVÝCH LISTŮ

Výbor místní organizace žádá všechny své členy, aby věnovali patřičnou pozornost při zapisování údajů do úlovkových listů a to jak při denní docházce, tak zejména v celkovém sumáři. Jedná se zejména o revír č. 431 008 Dalovický potok 2 a jeho podrevíry                                                         

 PR 01 Velký rybník,                                     

 PR 02 Pískovna - Jakubov,    

 PR 03 propadlina Ruprechtov

V zápisu uvádějte vždy č. revíru 431008 název je Dal.pot.2 a číslo příslušného podrevíru 01 pro Velký rybník 02 pro  Pískovnu a 03 pro Ruprechtov.

Zápisy bez příslušného podrevíru nebo pouze název Velas, Velký rybník apod. jsou při konečném zpracovávání sumářů velmi zavádějící a ztěžují konečnou sumarizaci.

                               Za výbor MO – Vaňouček Vladimír

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY

Nezapomeňte zaplatit členské příspěvky do konce dubna 2018. Kdo nezaplatí včas, systém ho automaticky vyloučí ze svazu.

                                        Za výbor MO - jednatel V. Vaňouček

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TERMÍNY

ŠKOLENÍ NOVÝCH ZÁJEMCŮ O VYDÁNÍ PRVNÍHO RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU PROBĚHNOU VE DNECH

termíny pro rok 2018 budou upřesněny- vždy dle počtu zájemců o školení

 

Místní organizace ČRS z.s. Ostrov pořádá školení nových přihlášených zájemců o vydání prvního rybářského lístku. Přihlásit se lze v kanceláři MO v akutním případě i telefonicky.

 

Místo školení : zasedací místnost MO ČRS z.s. Ostrov- Jáchymovská ulice č.175

Zájemci o školení si s sebou přinesou:                                                                             

1 fotografii a 705,- Kč (zápisné, členský příspěvek)

Další informace lze získat na tlf. 723025938

Za výbor MO  Ostrov  Vaňouček Vladimír - jednatel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------